Majątek

SP ZOZ WOTUW, działający w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pokrywa z posiadanych środków i uzyskanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

Gospodarka finansowa

Podstawą gospodarki Ośrodka jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora.
SP ZOZ WOTUW prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych:

oraz w oparciu o inne obowiązujące przepisy prawa finansowego.

Uzyskiwanie środków finansowych

SP ZOZ WOTUW może uzyskiwać środki finansowe:

  • z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej
  • z wydzielonej działalności gospodarczej innej niż wymieniona w pkt. 1, wspomagającej wykonywanie działalności statutowej na zasadach i w granicach określonych odrębnymi przepisami,
  • z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego,
  • na cele i na zasadach określonych w art. 114–117 ustawy o działalności leczniczej,
  • na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami,
  • na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.

Zaciąganie kredytów

Dyrektor Ośrodka może zaciągać kredyty i pożyczki bankowe, przy czym ich wysokość nie może przekroczyć 1/3 budżetu rocznego otrzymanego od organu tworzącego lub od dysponentów środków publicznych.

Wartość majątku

Wartość majątku SP ZOZ WOTUW określają:

  • fundusz założycielski,
  • fundusz Zakładu.
Nazwa funduszu Stan na koniec 2014 r.
Fundusz założycielski 91.325,91 zł
Fundusz zakładowy 219.732,78 zł

Nieruchomości

Nieruchomości, stanowiące własność Zarządu Województwa Lubuskiego:

  • budynek główny,
  • grunty,

powierzone są w nieodpłatny zarząd.

Środki trwałe – stan na koniec 2014 r.

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych Stan na koniec 2014 r.
Środki trwałe razem, z tego: 426.746,71 zł
Grunty 0,00 zł
Budynki i lokale, obiekty inżynieryjne, lądowe i wodne 247.193,58 zł
Urządzenia techniczne i maszyny 101.675,37 zł
Środki transportu 0,00 zł
Pozostałe środki trwałe 77.877,76 zł

Szczegółowa wartość posiadanych nieruchomości dostępna jest do wglądu w SP ZOZ WOTUW.
Kontakt: Anna Pieczurewicz, tel. (68) 325 79 17.

Czas wytworzenia/udostępnienia treści: 2015-02-17 18:49:53
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za treść: Teresa Polańska
Czas ostatniej zmiany treści: 2015-02-17 18:51:31
Osoba zmieniająca treść: Teresa Polańska