Przetarg na badanie sprawozdania finansowego za 2016 rok.

Przetarg na badanie sprawozdania finansowego za 2016 rok.

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze ogłasza pisemny konkurs ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2016 rok.

Przedmiotem oferty jest :

  1. Badanie jednostkowe sprawozdania finansowego za 2016 rok Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta do sprawozdania.
  2. Sporządzenie opinii biegłego rewidenta w liczbie 5 oryginalnych egzemplarzy oraz raportu w liczbie 3 oryginalnych egzemplarzy – przekazanych protokołem odbioru sprawozdania finansowego za 2016 rok.
  3. Doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości oraz gotowość udzielania konsultacji i wyjaśnień w zakresie zamknięcia roku obrotowego oraz sprawozdawczości finansowej

Warunki udziału:

  1. Przeprowadzenie w okresie ostatnich pięciu lat trzech usług badania sprawozdania finansowego w jednostkach służby zdrowia – samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej lub podmiotach niepublicznych.
  2. Wykonanie zadania w siedzibie jednostki.
  3. Wykonanie zadania osobiście przez biegłego rewidenta
  4. Wykonawca na żądanie podmiotu tworzącego jednostki (za pośrednictwem Departamentu Ochrony Zdrowia) udzieli wyjaśnień i komentarzy w zakresie badania sprawozdania finansowego jednostki oraz treści opinii, wraz z raportem biegłego rewidenta

Oferta powinna zawierać:

  1. Proponowana cena za wykonanie usługi badania sprawozdania finansowego za rok 2016.
  2. Uwierzytelniona kserokopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7.05.2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U.z 2009r. Nr 77 poz. 649 z późn. zm.)
  3. Oświadczenie o nie zaleganiu w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Proponowany termin realizacji badania sprawozdania finansowego za 2016 rok:

od 06.03.2017r. do 20.04.2017 r.

Oferty należy składać do dnia 27 października 2016r. do godz. 14.00 w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze ul. Wazów 36.

Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze za rok obrotowy 2016”

NIE OTWIERAĆ PRZED 03.11.2016r.

Oferty do dnia 2 listopada 2016r. zostaną przekazane do Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze celem dokonania wyboru biegłego rewidenta zgodnie z art.66 ust. 4 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 330 z późn. zm.).

Wyłoniony podmiot przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest dostarczyć oryginały dokumentow uprawniających do wykonywania działalności lub czynności biegłego rewidenta, ubezpieczenia od odpowiedzialnbości cywilnej, aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej, bądź odpis z właściwego rejestru gospodarczego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego potwierdzających odpowiednio o niezaleganiu w opłacaniu podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Termin związania ofertą 30 dni, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Osobą uprawnioną do kontaktów jest p. Anna Pieczurewicz, tel. 68/325 79 17

Czas wytworzenia/udostępnienia treści: 2017-09-29 13:56:59
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za treść: Teresa Polańska
Czas ostatniej zmiany treści: 2017-09-29 13:56:59
Osoba zmieniająca treść: Teresa Polańska