Przetarg na badanie sprawozdania finansowego za 2015 rok.

Przetarg na badanie sprawozdania finansowego za 2015 rok.

Wojewdzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze ogłasza pisemny konkurs ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2015 rok.

Przedmiotem oferty jest:

  1. Badanie jednostkowe sprawozdania finasowego za rok 2015 Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Gorze, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta do sprawozdania.
  2. Sporządzenie opinii biegłego rewidenta w liczbie 5 oryginalnych egzemplarzy oraz raportu w liczbie 3 oryginalnych egzemplarzy – przekazanych protokołem odbioru sprawozdania finansowego za 2015 rok.
  3. Doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości oraz gotowość udzielania konsultacji i wyjaśnień w zakresie zamknięcia roku obrotowego oraz sprawozdawczości finansowej.

Warunki udziału:

  1. Przeprowadzenie w okresie ostatnich trzech lat pięciu usług badania sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
  2. Wykonanie zadania w siedzibie jednostki.
  3. Do wykonywania czynności badania sprawozdania finansowego w siedzibie jednostki zobowiązany będzie biegły rewident.

Oferta powinna zawierać:

  1. Proponowana cena za wykonanie usługi badania sprawozdania finansowego za rok 2015.
  2. Uwierzytelniona kserokopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami
  3. Ustawy z dnia 7.05.2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009r. Nr 77 poz. 649 z późn. zm.).
  4. Oświadczenie o nie zaleganiu w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Proponowany termin realizacji badania sprawozdania finansowego za 2015 rok:

od 10.03.2016r. do 08.04.2016r.

Oferty należy składać do dnia 7 października 2015r. do godz. 14.00 w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze ul. Wazów 36.

Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „badanie sprawozdania finansowego za 2015 rok”. Oferty do dnia 8 października 2015r. zostaną przekazane do Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze celem dokonania wyboru biegłego rewidenta zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 330 z późn. zm).

Wyłoniony podmiot przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest dostarczyć oryginały dokumentów uprawniających do wykonywania działalności lub czynności biegłego rewidenta, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej, bądź odpis z właściwego rejestru gospodarczego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio o niezaleganiu w opłacaniu podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Termin związania ofertą 30 dni, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Osobą uprawnioną do kontaktów jest Anna Pieczurewicz, tel. 68/ 325 79 17.

Czas wytworzenia/udostępnienia treści: 2017-09-29 13:58:15
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za treść: Teresa Polańska
Czas ostatniej zmiany treści: 2017-09-29 13:58:15
Osoba zmieniająca treść: Teresa Polańska