Przedmiot działalności

Celem działania WOTUW jest udzielanie pacjentom świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. realizacji programów psychoterapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz programów psychoterapii uzależnień;
  2. udzielania konsultacji specjalistycznych dla zakładów lecznictwa odwykowego;
  3. udzielania indywidualnych świadczeń zapobiegawczoleczniczych osobom uzależnionym i ich rodzinom;
  4. koordynacji pracy zakładów lecznictwa odwykowego na terenie całego województwa lubuskiego;
  5. działalności metodycznoorganizacyjnej w zakresie zbierania oraz opracowywania danych statystycznych dotyczących rozpowszechnienia uzależnienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych i lecznictwa odwykowego;
  6. prowadzenia działań konsultacyjnoedukacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych;
  7. wspierania działań placówek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji;
  8. współpracy z placówkami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów osób uzależnionych oraz z grupami samopomocowymi;
  9. inicjowania i prowadzenia działań podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych zatrudnionych w lecznictwie odwykowym, poprzez organizację szkoleń i staży.

Cele działania WOTUW obejmują także udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów cywilnych z osobami fizycznymi i cudzoziemcami.

Czas wytworzenia/udostępnienia treści: 2014-12-25 19:39:59
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za treść: Teresa Polańska
Czas ostatniej zmiany treści: 2014-12-30 20:21:10
Osoba zmieniająca treść: Teresa Polańska