Dyrektor

WOTUW kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz.
Obecnym Dyrektorem WOTUW jest Mirosława Bombik (nr telefonu: (68) 324 33 78).

Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące WOTUW i ponosi odpowiedzialność za jego zarządzanie.

Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w WOTUW.

Dyrektor może ustanowić pełnomocników do realizacji określonych zadań, ustalając każdorazowo zakres i czas ich umocowania.

Zarząd Województwa Lubuskiego nawiązuje z Dyrektorem WOTUW stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

Czas wytworzenia/udostępnienia treści: 2014-12-30 20:35:22
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za treść: Teresa Polańska
Czas ostatniej zmiany treści: 2015-01-31 14:09:54
Osoba zmieniająca treść: Teresa Polańska