Status i forma prawna

Nazwa podmiotu

Firma podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą brzmi: „Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze” (w skrócie WOTUW).

Forma prawna

Formą prawną WOTUW jest Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Siedziba podmiotu

Siedzibą WOTUW jest ul. Wazów 36, 65-044 Zielona Góra.

Podstawa prawna funkcjonowania

WOTUW działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654),
  • innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  • wpisu do krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026537,
  • wpisu do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego,
  • statutu WOTUW (pobierz).

Podmiot tworzący

Podmiotem tworzącym dla WOTUW jest Województwo Lubuskie, jako jednostka samorządu terytorialnego wykonująca swoje zadania poprzez organy, którymi są Sejmik Województwa Lubuskiego i Zarząd Województwa Lubuskiego.

Nadzór

Podmiot tworzący sprawuje nadzór nad zgodnością działań WOTUW z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym.

Czas wytworzenia/udostępnienia treści: 2014-12-25 19:37:57
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za treść: Teresa Polańska
Czas ostatniej zmiany treści: 2015-01-31 14:08:17
Osoba zmieniająca treść: Teresa Polańska