Badanie sprawozdania finansowego

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze ogłasza pisemny konkurs ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2017 i 2018 rok.

Przedmiotem oferty jest :

 1. Badanie jednostkowe sprawozdania finansowego za 2017 i 2018 rok Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
  w Zielonej Górze, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta do sprawozdania.
 2. Sporządzenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za 2017 i 2018 rok i przedłożenie zebranych dokumentów do organu zatwierdzającego.

Warunki udziału:

 1. Przeprowadzenie w okresie ostatnich pięciu lat trzech usług badania sprawozdania finansowego w jednostkach służby zdrowia – samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej lub podmiotach niepublicznych.
 2. Wykonanie zadania w siedzibie jednostki.
 3. Wykonanie zadania osobiście przez biegłego rewidenta
 4. Wykonawca na żądanie podmiotu tworzącego jednostki (za pośrednictwem Departamentu Ochrony Zdrowia) udzieli wyjaśnień
  i komentarzy w zakresie badania sprawozdania finansowego jednostki oraz sprawozdania z badania

Oferta powinna zawierać:

 1. Proponowana cena za wykonanie usługi badania sprawozdania finansowego za rok 2017 i 2019 rok.
 2. Uwierzytelniona kserokopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7.05.2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz
  o nadzorze publicznym (Dz.U.z 2009r. Nr 77 poz. 649 z późn. zm.)
 3. Oświadczenie o nie zaleganiu w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

 

Przewidywana data zakończenia badania sprawozdania finansowego: 30 kwietnia 2018 rok za 2017 rok i odpowiednio do 30 kwietnia 2019 rok za 2018 rok.

Przewidywana data przedłożenia sprawozdania z badania  do 10 maja 2018 rok i odpowiednio do 10 maja 2019 rok.

 

 

Oferty należy składać do dnia 26 października 2017r. do godz. 14.00 w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze ul. Wazów 36.

 

 

Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze za rok obrotowy 2017 i 2018”

NIE OTWIERAĆ PRZED 02.11.2017r.

 

 

Oferty zostaną przekazane do Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze celem dokonania wyboru biegłego rewidenta zgodnie z art.66 ust. 4 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 330 z późn. zm.).

Wyłoniony podmiot przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest dostarczyć oryginały dokumentów uprawniających do wykonywania działalności lub czynności biegłego rewidenta, ubezpieczenia od odpowiedzialnbości cywilnej, aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej, bądź odpis z właściwego rejestru gospodarczego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego potwierdzających odpowiednio o niezaleganiu w opłacaniu podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Termin związania ofertą 30 dni, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Osobą uprawnioną do kontaktów jest p. Anna Pieczurewicz,

tel. 68/325 79 17.

 

 

Czas wytworzenia/udostępnienia treści: 2017-10-19 10:44:49
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za treść: Teresa Polańska
Czas ostatniej zmiany treści: 2017-10-19 10:44:49
Osoba zmieniająca treść: Teresa Polańska